දවසේ සිතුවිල්ලට

නවතම ලිපි

යාවත්කාලීනය…

යහමග සමාජ ජාලය අඩවියට පිවිසෙන්න

මෙම අඩවිය, යහමග අඩවියට සමගාමීව ඉදිරිපත් කරන සමාජ ජාල අඩවියකි.
මෙම මෙහෙවරට ඔබත් දායකවන්න

යහහමුව ලියාපදිංචිය

ගොනු හා ලිපි පෙලගැසීම

සියළු ලිපි පෙන්වන්න | සියළු ගොනු වසන්න

බුද්ධිමත් අවදානය පිණිසයි

විශ්වාසවන්තයිනි! (ඉස්ලාම් විරෝධි) ඔවුහු නුඹලාට හිංසා පීඩා කිරීම ස්වල්ප වශයෙන්වත් අඩු නොකරන්නෝය.

නුඹලා දුක් විඳිනු දකින්නට ඔවුහු කැමැත්තය.

ද්වේශය ඔවුන්ගේ මුවින්ම නියතවශයෙන්ම හෙළි විය.

එහෙත් ඔවුන් තමන්ගේ හදවත් තුළ සඟවාගෙන ඇති දෑ ඊටත් වඩා බෙහෙවින් දරුණුය.
ශුද්ධ වූ කුර්ආන් 3-118